Stanovy Pyvec, z.s.

Úplné znění ze dne 23. 1. 2024.

Poznámka

Vizuálně oddělené poznámky, jako je tato, nejsou oficiální součástí stanov a slouží pouze k lepšímu porozumění právnického textu běžnými smrtelníky. Originální znění stanov je k dispozici na webových stránkách spolku (dole v patičce) nebo na justice.cz.

I. Název, forma a sídlo

1.1.

Spolek s názvem Pyvec, z.s. (dále jen “spolek”) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Sídlo spolku je v Praze. Spolek se zakládá na dobu neurčitou.

II. Účel spolku

2.1.

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem osob. Účelem spolku je propagace programovacího jazyka Python a Open Source technologií a podpora, rozvoj a rozšiřování komunity osob se zájmem o programovací jazyk Python v České republice.

III. Formy činnosti spolku

3.1.

Formami činnosti spolku jsou zejména:

 1. podpora, propagace a organizace aktivit, které přispívají k povědomí veřejnosti o programovacím jazyce Python,

 2. podpora, propagace a organizace aktivit, jejichž účelem je výuka programování s použitím programovacího jazyka Python,

 3. podpora komunitního života programátorů a programátorek,

 4. podpora, propagace a organizace dobrovolnické činnosti programátorů a programátorek,

 5. tvorba a správa zdarma veřejně přístupných materiálů podporujících výše zmíněné aktivity,

 6. získávání finančních a jiných zdrojů pro výše zmíněné aktivity.

3.2.

Hlavním motivem činnosti spolku a hlavním prostředkem k naplnění podstaty jeho činnosti je programovací jazyk Python. Dalšími prostředky k naplnění podstaty činnosti spolku jsou především Open Source technologie (počítačový software s otevřeným zdrojovým kódem), nebo otevřená data.

IV. Členství

4.1.

Členství ve spolku je dobrovolné.

4.2.

Členem spolku se může stát každá právnická nebo fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, minulosti, vzhledu, handicapu, národnosti, vyznání, státní příslušnosti, politického či sociálního zařazení, která bude za člena spolku přijata.

4.3.

Členství ve spolku je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na právního nástupce člena spolku.

4.4.

Členství ve spolku vzniká ke dni rozhodnutí výboru o přijetí za člena. Žádost o členství ve spolku musí být podána v písemné formě, a to e-mailem na adresu spolku: info@pyvec.org, která je zveřejněna na webových stránkách spolku nebo poštou na korespondenční adresu spolku, která je zveřejněna na webových stránkách spolku.

4.5.

Podáním přihlášky uchazeč potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto stanov a že s jejich zněním vyjadřuje svůj souhlas.

4.6.

Podáním přihlášky uchazeč bere na vědomí, že spolek zpracovává jeho osobní údaje, a to jméno, příjmení, datum narození, doručovací adresu, e-mailovou adresu, případně další údaje, které uchazeč poskytne spolku za účelem přijetí za člena a které budou uvedeny v seznamu členů a potvrzuje, že se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů členů spolku, které jsou zveřejněny na webových stránkách spolku.

V. Práva a povinnosti člena

5.1.

Každý člen spolku má právo:

 1. podílet se na veškeré činnosti spolku a účastnit se členské schůze,

 2. volit členy výboru spolku a být zvolen za člena výboru spolku,

 3. být informován o činnosti spolku,

  Poznámka

  Především skrze Slack, kanál #pyvec.

 4. předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku,

  Poznámka

  Především skrze Slack, kanál #pyvec, nebo e-mailem na adresu spolku: info@pyvec.org.

 5. zastupovat spolek v záležitostech, ke kterým byl výborem pověřen a nakládat s majetkovými hodnotami v rozsahu tohoto pověření.

5.2.

Člen nemá nárok na poskytnutí informací o skutečnostech, jejichž sdělení či uveřejnění zákon zakazuje nebo jejichž sdělení by spolku mohlo způsobit újmu.

5.3.

Výbor může pověřit jednotlivé členy spolku zajišťováním určitých záležitostí či určité agendy v rámci činnosti spolku. Bude-li člen pověřen výborem k zastupování spolku v určitých záležitostech, bude to uvedeno v seznamu členů, případně ve vnitřní směrnici spolku. V rozsahu tohoto pověření bude příslušný člen spolku oprávněn v rámci těchto záležitostí či této svěřené agendy jednat a zastupovat spolek navenek, případně též nakládat s majetkovými hodnotami (finanční limit) v rozsahu, který bude v tomto pověření obsažen. Tím není odpovědnost výboru za jednání a činnost spolku dotčena ani omezena.

Poznámka

Odstavec výše znamená, že výbor může delegovat nějaké své činnosti na vybrané členy, včetně např. nakládání s penězi v rámci předem daného finančního limitu. Přitom ale výbor není zbaven zodpovědnosti za řádné hospodaření spolku.

5.4.

Za člena, který je právnickou osobou, jedná její statutární orgán či jiný zástupce, který je uveden v seznamu členů.

5.5.

Každý člen spolku je povinen:

 1. dodržovat stanovy,

 2. aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní směrnice a dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,

 3. řádně hospodařit se svěřenými hodnotami a majetkem spolku,

 4. řádně hradit členský příspěvek, bylo-li o této povinnosti členskou schůzí rozhodnuto,

  Poznámka

  V současné době Pyvec nemá zaveden členský příspěvek.

 5. poskytovat informace o svém hospodaření se svěřenými hodnotami a majetkem spolku a předkládat účetní dokumenty,

 6. jednat za spolek pouze v rámci pověření výboru a nakládat s majetkovými hodnotami pouze v rozsahu tohoto pověření,

 7. sdělovat výboru pravdivé osobní údaje pro zápis do seznamu členů a jakékoliv změny těchto údajů.

VI. Zánik členství

6.1.

Členství ve spolku zaniká následujícími způsoby:

 1. dobrovolným vystoupením člena,

 2. úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého, je-li členem fyzická osoba,

 3. zánikem člena, je-li členem právnická osoba,

 4. vyloučením člena, k němuž může dojít z důvodu opakovaného porušení povinností člena, vyplývajících z těchto stanov, které člen nenapraví ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je-li taková náprava možná a/nebo v případě neomluvené neúčasti člena na 3 (třech) po sobě jdoucích členských schůzích.

6.2.

V případě dobrovolného vystoupení člena, končí členství ve spolku dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výboru, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak.

6.3.

O vyloučení člena ze spolku rozhoduje výbor. Členství ve spolku končí dnem doručení písemného rozhodnutí výboru o vyloučení člena ze spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Do 15 (patnácti) dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení je člen oprávněn navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala členská schůze. Vyloučený člen je oprávněn do 3 (tří) měsíců od doručení konečného rozhodnutí o vyloučení ze spolku podat návrh soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení, jinak toto právo zaniká.

6.4.

Člen, jehož členství ve spolku zaniklo, nemá nárok na vrácení jakýchkoliv uhrazených členských příspěvků ani na jiné majetkové vypořádání.

VII. Orgány spolku

7.1.

Orgány spolku jsou členská schůze jako orgán nejvyšší a výbor jako orgán statutární.

Poznámka

Statutární orgán znamená, že zastupuje spolek navenek a je oprávněn jednat jeho jménem. Členy výboru lze např. dohledat na justice.cz. Pokud někdo uzavírá s Pyvcem smlouvu a tu podepíše Jana Nováková, může si dotyčný ve státním rejstříku ověřit, že tato Jana Nováková je předsedkyní výboru a tudíž oprávněna za Pyvec jednat a něco jménem Pyvce podepisovat.

VIII. Členská schůze

8.1.

Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku. Členská schůze přijímá rozhodnutí, která jsou pro existenci a činnost spolku zásadní. Do působnosti členské schůze náleží:

 1. určovat hlavní zaměření spolku,

 2. rozhodovat o změně stanov,

 3. rozhodovat o povinnosti členů k úhradě členského příspěvku, jeho výši a splatnosti,

 4. schvalovat zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření spolku za předcházející období,

 5. schvalovat rozpočet a určit koncepci činnosti spolku na další období,

 6. volit a odvolávat členy výboru a schvalovat jejich odměny,

 7. hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů,

 8. rozhodnout o zrušení nebo přeměně spolku,

 9. rozhodovat o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí výboru o jeho vyloučení,

 10. rozhodovat o dalších otázkách, které si vyhradila,

 11. schvalovat vnitřní směrnice.

8.2.

Členskou schůzi spolku svolává výbor spolku, resp. kterýkoliv jeho člen, a to podle potřeby, nejméně však jednou za rok. Členská schůze se svolává písemnou pozvánkou, zaslanou všem členům e-mailem nebo poštou, na adresy členů, uvedené v seznamu členů, a to ve lhůtě nejméně 10 (deset) dnů předem. V případě pochybností se pozvánka, zaslaná e-mailem, považuje za řádně doručenou následující pracovní den po jejím odeslání a pozvánka, zaslaná poštou, třetím pracovním dnem po jejím odeslání. Pozvánka musí obsahovat místo, čas a program jednání členské schůze. Členové se mohou vzdát práva na řádné a včasné svolání členské schůze, a to buď ústním prohlášením učiněným na členské schůzi nebo písemným prohlášením učiněným mimo zasedání členské schůze, které bude obsaženo ve vyjádření k návrhu v rámci rozhodování per rollam.

Poznámka

Té poslední větě nikdo nerozumí, ale právníci ji do stanov dali proto, abychom mohli dělat členskou schůzi i na dálku - viz per rollam a 8.5.

8.3.

Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů spolku. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá výbor, resp. kterýkoliv jeho člen, do 15 (patnácti) dnů náhradní členskou schůzi, která se musí konat do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla předtím členská schůze svolána. Tato náhradní členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze může být svolána také v případě, že o svolání členské schůze požádá výbor třetina členů spolku.

8.4.

Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Každý člen má jeden hlas. O zrušení spolku nebo jeho přeměně rozhoduje členská schůze alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů spolku. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze, který bude zaslán všem členům e-mailem na adresu uvedenou v seznamu členů.

Poznámka

V praxi by bylo nejlepší, kdyby se zápis zveřejnil zde a e-mailem se na něj rozeslal odkaz.

8.5.

Členská schůze může přijímat svá rozhodnutí také per rollam (mimo zasedání), a to korespondenčně, buď prostřednictvím poštovních služeb, nebo elektronicky prostřednictvím e-mailu. V takovém případě zašle výbor všem členům návrh usnesení buď v listinné podobě na poštovní adresu člena uvedenou v seznamu členů nebo v elektronické podobě na e-mailovou adresu člena uvedenou v seznamu členů. V případě pochybností se návrh považuje za doručený třetím pracovním dnem po jeho odeslání poštou nebo následující pracovní den po odeslání návrhu elektronicky e-mailem.

Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má člen spolku vyjádřit. Tato lhůta nesmí být kratší než 10 (deset) dnů ode dne doručení návrhu. K platnosti písemného hlasování se vyžaduje vyjádření člena, zda hlasuje „pro“ návrh, nebo „proti“ návrhu nebo zda se „zdržel hlasování“, s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo hlasování učiněno, podepsané členem na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí. Tento podpis člena musí být učiněn vlastní rukou nebo zaručeným elektronickým podpisem. Člen zašle toto své vyjádření k návrhu se svým podpisem výboru zpět, a to buď poštou nebo e-mailem. Pokud výbor obdrží podepsané vyjádření člena k návrhu, které bude odesláno z e-mailové adresy tohoto člena, uvedené v seznamu členů, má se za to, že se jedná o vyjádření tohoto člena.

Poznámka

Poslední věta je tu proto, abychom se vyhnuli ověřeným elektronickým podpisům apod.

Výbor oznámí členům spolku písemně nebo jiným vhodným způsobem výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Neučiní-li to bez zbytečného odkladu, může oznámení učinit na náklady spolku ten, kdo usnesení navrhl.

Poznámka

V praxi mají členové pro komunikaci k dispozici i Slack s “tajným” kanálem #pyvec-members.

Členská schůze může přijímat svá rozhodnutí per rollam (mimo zasedání) také elektronicky prostřednictvím webového hlasovacího systému, např. Helios. V takovém případě výbor zašle všem členům spolku na e-mailové adresy uvedené v seznamu členů pozvánku k hlasování s uvedením programu hlasování a adresy URL.

Při hlasování prostřednictvím webového hlasovacího sytému je hlasování neveřejné a totožnost každého člena je ověřena prostřednictvím uživatelského jména, uvedeného v seznamu členů. Platnost hlasovacího lístku každého člena odevzdaného v rámci elektronického hlasovacího systému potvrzuje unikátní číselný identifikátor, který systém vygeneruje každému platnému hlasovacímu lístku každého člena, který se tohoto hlasování účastnil. Po skončení hlasování se každý člen může přihlášením do systému seznámit s výsledky hlasování, které jsou zde zveřejněny na online nástěnce.

Poznámka

Poslední dva odstavce jsou nutné k tomu, aby bylo možné pro hlasování (například volby do výboru spolku) používat hlasovací systém Helios a podobné systémy.

IX. Výbor

9.1.

Výbor řídí činnost spolku.

9.2.

Do působnosti výboru náleží:

 1. svolávat členskou schůzi,

 2. zpracovat zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření spolku za předcházející období a předkládat tyto zprávy ke schválení členské schůzi,

 3. zpracovat návrh rozpočtu a předkládat jej ke schválení členské schůzi,

 4. dohlížet na řádnou péči o majetek a veškerou hospodářskou činnost spolku,

 5. vést evidenci hospodaření spolku a zajišťovat plnění zákonných (daňových, apod.) povinností spolku,

 6. přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr,

 7. přijímat členy a rozhodovat o jejich vyloučení,

 8. pověřovat jednotlivé členy zajišťováním určitých záležitostí či určité agendy v rámci činnosti spolku a určovat rozsah majetkových hodnot (finanční limit), se kterými bude tento člen v rámci pověření oprávněn samostatně nakládat,

 9. rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců spolku a dobrovolných spolupracovníků.

 10. volit a odvolat předsedu,

 11. volit z členů výboru pokladníka a odvolat jej,

 12. navrhovat vnitřní směrnice

9.3.

Výbor má 5 (pět) členů. Funkční období člena výboru jsou 3 (tři) roky. Spolek zastupuje navenek buď předseda výboru samostatně nebo společně dva členové výboru.

9.4.

Členové výboru tvoří kolektivní orgán. Výbor se schází dle potřeby.

9.5.

Výbor je usnášeníschopný, pokud se jednání výboru účastní více než polovina všech jeho členů. Rozhodnutí výboru je přijato, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů. V případě, že se výbor z důvodu ukončení členství některého člena stane neúplným, mají jeho zbývající členové povinnost do 30 (třiceti) dnů svolat členskou schůzi, která zvolí chybějící členy výboru. Neklesl-li počet členů výboru pod polovinu, mohou tito zbývající členové výboru kooptovat náhradní členy výboru, kteří budou ve výboru do nejbližšího zasedání členské schůze, která chybějící členy výboru zvolí.

9.6.

Výbor může jednat a přijímat svá rozhodnutí také mimo zasedání, a to korespondenčně buď prostřednictvím poštovních služeb, nebo elektronicky prostřednictvím e-mailu. Veškerá korespondence v rámci jednání výboru mimo zasedání se v případě pochybností považuje za doručenou třetím pracovním dnem po odeslání poštou nebo následující pracovní den po odeslání elektronicky e-mailem.

Veškerá korespondence mezi členy výboru, která bude odeslána z e-mailové adresy člena výboru, uvedené v seznamu členů, se považuje za korespondenci tohoto člena výboru.

Poznámka

Poslední věta je tu proto, abychom se vyhnuli ověřeným elektronickým podpisům apod. V praxi výbor komunikuje přes interní e-mail board@pyvec.org a skrze Slack, “tajný” kanál #pyvec-board-2022-2025.

X. Seznam členů

10.1.

Výbor vede seznam členů spolku. Seznam členů bude veden v elektronické podobě s tím, že zápisy a výmazy, týkající se členství osob ve spolku, budou provedeny bez zbytečného odkladu poté, co dojde k rozhodné skutečnosti.

Poznámka

Pyvec využívá Google Docs pro shromažďování a uchovávání seznamu členů, konkrétně tuto tabulku. Uživatelský přístup k datům má pouze výbor spolku. Viz také zásady zpracování osobních údajů.

10.2.

V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje:

 1. u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, poštovní doručovací adresa, e-mailová adresa, uživatelské jméno, okruh záležitostí, ve kterých je člen oprávněn v rámci pověření spolek zastupovat (je-li takové pověření),

 2. u právnické osoby: název, identifikační číslo, poštovní doručovací adresa, jméno, příjmení a e-mailová adresa zástupce, uživatelské jméno, okruh záležitostí, ve kterých je člen oprávněn v rámci pověření spolek zastupovat (je-li takové pověření).

Poznámka

Uživatelské jméno je nutné pro ověření totožnosti člena při elektronickém hlasování.

10.3.

Část údajů ze seznamu členů může být zveřejněna na webových stránkách spolku, a to následující údaje:

 1. jméno a příjmení člena – fyzické osoby a okruh záležitostí, ve kterých je tento člen oprávněn v rámci pověření spolek zastupovat (je-li takové pověření),

 2. název a identifikační číslo člena – právnické osoby a okruh záležitostí, ve kterých je tento člen oprávněn v rámci pověření spolek zastupovat (je-li takové pověření).

Poznámka

Toto je realizováno na pyvec.org/#members.

10.4.

Podmínkou zveřejnění shora uvedených osobních údajů člena, který je fyzickou osobou, na webových stránkách spolku je souhlas tohoto člena s tímto zveřejněním.

Poznámka

Pyvec tento souhlas zatím nevyžaduje a není ani zatím způsob jak mu jej dát. Až se bude vytvářet veřejný seznam, Pyvec osloví existující členy s žádostí.

XI. Majetek a hospodaření spolku

11.1.

Zdrojem majetku spolku jsou zejména:

 1. sponzorské příspěvky,

 2. dary,

 3. příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména výtěžky ze společenských aktivit,

 4. dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.,

  Poznámka

  Tomuto se v současné době nikdo aktivně nevěnuje, takže nic takového Pyvec nemá.

 5. příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře hlavní činnosti,

 6. členské příspěvky, jsou-li zavedeny.

  Poznámka

  Členské příspěvky zavedeny nejsou.

11.2.

Spolek prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady. Za evidenci hospodaření spolku a zajištění plnění daňových povinností spolku je odpovědný výbor, který může touto činností pověřit některého svého člena jako pokladníka. Není-li pokladník zvolen, zastává tuto funkci předseda výboru. S výsledky hospodaření seznamuje výbor spolku členy spolku na členské schůzi.

11.3.

Pokud spolek získá majetek na podporu konkrétní aktivity (např. konference) a vyžaduje-li původce příspěvku nebo organizátoři aktivity, aby byly tyto prostředky vynaloženy pouze na tuto konkrétní aktivitu, zavazuje se spolek interně evidovat tyto prostředky jako oddělené a v souladu s tím s nimi nakládat.

11.4.

V případě zrušení spolku s likvidací bude po skončení likvidace zbývající majetek spolku převeden na jiný subjekt neziskového charakteru s podobným účelem a zaměřením, který určí členská schůze v rámci rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací, např. na nadnárodní organizaci Python Software Foundation, registrovanou ve státě Delaware, USA, s číslem daňové evidence 04-3594598.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1.

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.